Computer and Information Security Research Lab

Computer and Information Security Research Lab (CISR)

Members

Prof. Willy Susilo (Lab Director)


Prof. Yi Mu (Lab Director)


Dr Guomin Yang


Dr Joseph Tonien


Dr Thomas Plantard


Dr Fuchun Guo


Dr Yong Yu


Prof Jennifer Seberry (Honorary Member)  

 

Research Students

Hui Cui Ibrahim Elashry
Fuchun Guo Jinguang Han
Jianyong Huang Nan Li
Ching Yu Ng Shams Qazi
Yustina Suharini Kefeng Wang
Yang Wang Timothy Wellsmore
Zhenfei Zhang Miao Zhou
Jiangshan Yu Yafu Ji
Leong Sao Ian Vasilios Evangelos Tourloupis
Yunmei Zhang  

 

Last reviewed: 29 June, 2015