Advanced Multimedia Research Lab

Advanced Multimedia Research Lab (AMRL)

Members

Prof. Phillip Ogunbona  (Lab Director)
A/Prof. Wanqing Li (Co-Director)
Dr Yang-Wai Chow
Dr Lei Yei
Dr Lei Wang
Dr Luping Zhou
Dr Chao Wang

Associate Members

Dr Igor Kharitonenko
 

Research Students

Duc Thanh NguyenDuc Vu Nguyen
Shahril ParumoHongda Tian
Ce ZhanXiaoming Zheng
Juncheng CuiJiannan Wei


 

Last reviewed: 7 December, 2012